افزایش سفرهای بین شهری در بحران موج پنجم کرونا

باوجود بحران شیوع موج پنجم ویروس کرونا در کشور، عدم وضع محدودیت‌های تردد سبب افزایش سفرهای بین‌استانی شده است.