دکتر محمد مصدق؛ از نخست وزیری تا تبعید

مصدق، سیاستمدار ایرانی که با پیش گرفتن سیاست موازنه منفی، صنعت نفت را ملی کرد و با طرح کودتای کشورهای بزرگ، از قدرت برکنار شد.