یرژی کوکوچکا و راه ناشناخته

حکایتی از زبان همسر اسطوره کوه نوردی کشور لهستان، یرژی کوکوچکا سی سال بدون یورِک در “ایستبنا” دهکده ای تماشایی پر از خانه های چوبی در امتداد مراتع بی پایان، در زیر رشته کوه “بکسید” در کشور لهستان، یرژی کوکوچکا خانه ای تابستانی داشت و روزهای طولانی با همسرش سیسیلیا که همه او را سلینا می خوانند و دو فرزندشان به استراحت می پرداختند. امروز سلینا بیشتر از اینکه در خانه اش در کاتوویس باشد در مزرعه به سر می برد و مشغول نگهداری از موزه ای است که به یادبود همسرش