گزارش اولین صعود از جبهه شمالی کانگ چونگ شار

کوه نوردان کشور چک، اِزدنیک هاک و یاروسلاو بانسکی (بانان) در اوایل ماه مه امسال، موفق به اولین تراورس کانگ چونگ شار به ارتفاع 6030 متر در نپال شدند، آنها از جبهه شمالی به سمت زین اسبی بین کانگ جونگ شار و چولو یا کانگ چونگ غربی یا کوه اَبی صعود کردند سپس یال شمال غربی را به سمت قله ادامه دادند، به زین برگشتند و از جبهه جنوبی فرود آمدند. این دو تن در تلاش برای پروژه بزرگتری بودند اما به دلیل پاندمی تصمیم به برنامه متوسطی گرفتند، این قله ها به دلیل شکل و شیبی