کوه نوشته ها

در پست های قبل در مورد قدرت سر پنجه ها وتمرین در مسیر های ساده نوشتم.بسیاری از شهرهای ایران در حال حاضر دارای کلوپ های صخره نوردی وکوهنوردی هستند ودیواره های مصنوعی وطبیعی زیادی برای تمرین وجود دارد. البته زمان ما امکانات وسالن های آموزشی درست وحسابی نبود والبته بیشتر بچه ها اصول صخره نوردی را از روی تجربه وگاهی از با تجربه تر ها یاد می گرفتند. خوشبختانه در حال حاضر کوهنویس های زیادی در وب حضور دارند که اصول تکنیکی وگاهی تاکتیکی را بیان می کنند.