هم صعود

داشتن هم صعود ودوست خوب در کوهنوردی یکی از مسائلی است که می توان جزو اصول اولیه کوهنوردی اضافه کرد. حتی الامکان سعی کنید دوستان وهم صعود هایی در سطح خودتان داشته باشید وتجارب مشترکی را با هم کسب کنید. مهم تر از همه مدیریت بحران است که می بایست از با تجربه ها کسب شود. اما گاهی شب مانی ها واردوها با بهترین دوستانتان خاطراتی ثبت می کند که تا سالهای سال از یادتان نمی رود. سکوت شبهای کوهستان ایران در حضور بهترین دوستانم همواره جزو خاطرات پاک نشدنی ذهنم است.