صخره نوردی وتمرین مداوم

در مورد اهمیت تمرین در صخره هایی با ارتفاع کم ومطمئن حرف زدم. همیشه یادتان باشد برای تمرین حتما نباید دیواره های خطرناک را انتخاب کنید. اول افزایش قدرت بدنی وکتف وبازوها مهم است که در ارتفاعات سه چهار متری هم می توان این کار را انجام داد. جنس صخره ها را بشناسید وبه کلاسهای شناسایی سنگ ها بروید. فراموش نکنید در داخل هر شکافی ممکن است خطراتی هم باشد. مراقب باشید به کجا چنگ می زنید.