سه اکسپدیشن در قراقروم

به گزارش کارلوس گارنزو سه تیم شامل چهره هایی آشنا اما بعضا نامأنوس امسال قصد صعود به قلل رشته کوه قراقروم را دارند: 1- تیم اول زولتان اِسلانکو، چابا مِزاروش و سوهَرد شوهایدا از کشور مجارستان به سمت پاستورپیک، 6209 متر، بین برودپیک و K2، اِسلانکو همنورد آلکس گُلدفرب در تلاش زمستان گذشته در برودپیک بود که گُلدفرب هنگام هم هوایی در پاستورپیک جان باخت، بنابراین برخی معتقد هستند که این اکسپدیشن در حد اِسلانکو نیست و احتمالا او برنامه دیگری دارد.