دو گشایش مسیر در نپال

مارِک هولچک و رادوسلاو گِرو از کشور چک خیال دارند رخ شمال غربی بارونتسه به ارتفاع 7129 متر و کوئنتین رابرتز از کانادا و جسی هیو از امریکا تیغه شمالی تنگ کانگپوشه را صعود کنند. در حالیکه اورست در هیمالیا کانون توجه رسانه ها شده، دو تیم در انتظار رسیدن پنجره مناسب جوی در ارتفاعات پایین تر اما بالاترین سطح کوه نوردی هستند، بارونتسه یک هفت هزارمتری معروف و یک شش هزارمتری غریبه با فعالیت های برجسته مثل تنگ کانگپوشه رخ شمال غربی بارونتسه به ارتفاع 7129 متر در