ده غار برتر آمریکا

صحبت در مورد غارهای آمریکا را از آنجا آغاز می کنیم که این غارها به معنای واقعی کلمه هنر طبیعت وخالق طبیعت هستند.غارهای زیبایی در سراسر جهان وجود دارند اما زیبایی این غارها غیر قابل کتمان است. 10. Ape cave این غار از عبور آبها ویا مسیرهای آب وامثال آن ساخته نشده است.در حقیقت این غار مسیر گدازه های آتشفشانی کوه سنت هلن بوده که در سال 1960 فوران کرده است. مسیر ورودی این غارها به هوا بستگی دارد ومعمولا فقط در تابستان امکان دسترسی وجود دارد.