اساتید کوهنوردی

یک زمانی برای یادگیری کوهنوردی حرفه ای گرفتار کسانی شده بودیم که برای خودنمایی همه کار می کردند. مثلا یادم هست سالهای 72 یا 73 بود که می دیدیم دخترهای گروه کوهنوردی از ما می خواهند برایشان مار آبی بگیریم تا ببرند به استاد کوهنوردی نشان بدهند که مثلا تکلیف آن هفته را حل کرده باشند. درس این هفته: ترس از مار در کوهنوردی! حالا بعد از سالها به دوستانی فکر می کنم که چقدر دل به این درسها می دادند وپابند گروههای حرفه ای! و درس های اساتید به روز کوهنوردی ایران